Do Autorów

Poniżej znajdują się informacje dotyczące:

  • Sposobu przygotowywania tekstów do druku
  • Zasad recenzowania publikacji
  • Warunków publikacji artykułu

 

 

Sposób przygotowywania tekstów do druku

 

1.  Redakcja przyjmuje materiały w formie artykułu, sprawozdania i recenzji książek (wydanych nie później niż 5 lat przed publikacją tomu czasopisma).

2.  Teksty formatu A-4 prosimy nadsyłać drogą elektroniczną, w formacie Word 97-2003 (*.doc). Wielkość czcionki: 12 pkt., interlinia: 1,5 pkt., marginesy: 2,5 cm. Zaleca się używanie czcionki Times New Roman. Nie należy stosować wyróżnień w tekście (np. czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.) z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku cytowania tytułów oraz wyrażeń obcojęzycznych.

3.  Pierwszą stronę tekstu należy rozpocząć od imienia i nazwiska Autora, w następnej linii - afiliacja (jednostka zatrudniająca), następnie (po stosownym odstępie) – tytuł pracy. Dodatkowe informacje o Autorze (adres do korespondencji, telefon, e-mail) prosimy podać w treści maila lub w osobnym załączniku.

4.  Pod tytułem artykułu należy zamieścić: Słowa kluczowe (do pięciu słów) w języku polskim oraz w języku angielskim Key words (do pięciu słów).

5.  Prosimy o dołączenie do artykułu streszczenia (maksimum 1000 znaków)w języku polskim i jego tłumaczenie (wraz z tytułem artykułu) na język angielskioraz krótkiej noty o autorze (do 300 znaków).

6.  Objętość artykułu łącznie nie może przekraczać 40 tys. znaków wraz ze spacjami (1 arkusz wydawniczy).

7.  Ewentualne schematy i rysunki powinny stanowić jedną całość (jako "rysunek zgrupowany", czy "ramka"), by uniknąć ich zniekształcenia w trakcie formatowania tekstu do druku.

8.  Przypisy (w tekście) i bibliografię należy sformatować zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi przedstawionymi w pliku – POBIERZ PLIK.

 

 

Zasady recenzowania publikacji przekazywanych do Studia Ecologiae et Bioethicae:

 

1.  Każdy artykuł przesłany do Studia Ecologiae et Bioethicae podlega wstępnej recenzji wewnętrznej dokonanej przez Redakcję SEeB, która ustala zgodność podejmowanej problematyki z profilem pisma, spełnienie wymogów formalnych (sposób cytowania) i kompletność dostarczonego materiału (streszczenia, słowa kluczowe).

2.  Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Redakcję SEeB następuje przekazanie publikacji do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych.

3.  Recenzent zewnętrzny dysponuje gotowym formularzem recenzji (POBIERZ PLIK), na którym umieszcza swoje oceny i formułuje wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji.

4.  W przypadku znacząco rozbieżnych opinii powoływany jest trzeci recenzent.

5.  Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

6. Recenzje są przekazywane autorowi pracy (przy zachowaniu anonimowości Recenzentów), z prośbą o ustosunkowanie się do nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami.

7.  W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona.

8. Raz w roku Redakcja podaje do wiadomości publicznej listę recenzentów danego tomu.

 

 

Warunki publikacji artykułu

 

1.  Przekazanie materiałów jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była wcześniej publikowana i aktualnie nie jest rozpatrywana możliwość jej publikacji w innych czasopismach. Prawa wydawnicze przedłożonych do publikacji prac przechodzą na wydawcę.

2.  Przypadki nierzetelności naukowej, w szczególności ghostwriting (istotny wkład w powstanie publikacji osoby nie ujawnionej w odpowiedni sposób w pracy) i guest authorship (przypisanie autorstwa lub współautorstwa pracy osobie, której wkład w powstanie artykułu był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca) będą przez Redakcję ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucjezatrudniające autorów itp.).

 

 

 

Zapraszamy do przesyłania tekstów !!!

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach